HC-Group

HC-Group là hệ thống công ty gồm 4 thành viên chủ chốt là Việt Á Food, HC-Global, VKF Vina và Sen Vàng.

HC-Group hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần tập đoàn với Công ty mẹ định hướng cho các công ty thành viên. Hệ thống HC-Group hoạt động và đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nổi bật trong đó có các ngành liên quan đến thực phẩm, suất ăn công nghiệp, đào tạo nhân sự ngành thực phẩm, trồng thảo dược , sản xuất dược liệu và đầu tư Bất động sản…


Vui lòng nhấn để tải file giới thiệu về HC-Group